Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza Molnár Józsefné egyéni vállalkozó online termékkiválasztására vonatkozó feltételeit az alábbiak szerint:

 1. Szolgáltatás igénybevételének feltételeinek leírás

Jelen ÁSZF rögzíti Molnár Józsefné egyéni vállalkozó (székhely: 2760. Dózsa György út 26. adó́szám: 62955005-2-33, a továbbiakban: „Molnár Dekor”) http://molnardekor.hu

weboldalon elérhető online szolgáltatása (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit.
http://molnardekor.hu weboldalon a Molnár Dekor bemutatja azokat a termékeket, amelyeket az oda ellátogató személy regisztrációt követően kiválaszthat. Az egyes termékekkel kapcsolatos műszaki paramétereket a termék adatlapja tartalmazza. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzíteni kívánjuk, hogy a weboldalon feltüntetett termékkínálat – beleértve a termékek árát is – csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A Felhasználó – a sikeres regisztrációt követően a honlap kínálat alapján állíthatja össze kosara tartalmát. Az átvétel módjáról a Felhasználó dönthet, a honlapon feltüntetett opciók alapján.

Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint megfelelően regisztráltak a http://molnardekor.hu weboldalon (továbbiakban: a „Felhasználó”).

 1. Az ÁSZF módosítása, annak hatályba lépése és Felhasználó általi elfogadása

A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A Molnár Dekor jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a http://molnardekor.hu honlapon közzéteszik. A termékeket a Szolgáltatás keretében kiválasztó Felhasználó a módosítás hatálybalépését követő újabb vásárlással elfogadja a módosított ÁSZF-et. Az ÁSZF lényeges módosítása esetén a Molnár Dekor e-mailben értesíti a korábban regisztrált Felhasználóit az új ÁSZF hatályba lépéséről, melyet ők a Szolgáltatás ismételt igénybevételével fogadnak el.
A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

III. Regisztráció, annak módosítása, felfüggesztése, törlése, a Molnár Dekor általi automatikus visszaigazolás

A Felhasználó kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult a termékek kiválasztására és a bevásárló lista összeállítására. Felhasználó a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles azonnal értesítést küldeni erről a változásról a Molnár Dekor által megadott elérhetőségek valamelyikének használatával. A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. Az értesítés elmaradásából eredő kárért a Molnár Dekor nem kíván felelősséget vállalni.

A Molnár Dekor jogosult a Felhasználó regisztrációját (és ezzel együtt Felhasználói fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Felhasználó megszegte az ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

Molnár Dekor a kosár tartalmának véglegesítését követően legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó részére, amely tartalmazza a kiválasztott termékek megnevezését, azok kiválasztáskor érvényes árát.

 1. Biztonság

A regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Molnár Dekort, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy (ek) visszaél (nek) vagy ahhoz hozzájutott (ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, a http://molnardekor.hu üzemeltetője, jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Molnár Dekor nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

 1. Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata, működése

http://molnardekor.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Molnár Dekor. A Molnár Dekort megillet minden olyan jog (ideírtve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet.

A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, különös tekintettel a piaci jó hírnévre megőrzésre és a Molnár Dekor jogaira.

Így különösen a Felhasználó

 • nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;
 • nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg
 • nem zavarhatja meg a honlap biztonságát;
 • nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére, nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;
 • nem küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;
 • nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik Felhasználó fiókjába bejuthasson.

 

A Weboldal egyes részei a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek a Felhasználó számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével a Felhasználó beállíthatja, meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. Jelen weboldal, látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Felhasználó hozza,́járulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, a Felhasználó ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni az adott Weboldal minden szolgáltatását. Az adott weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján a felhasználó személyesen azonosítható lenne.

Tárhely szolgáltató:
További kérdéssel, illetve észrevételeivel az alábbi elektronikus levélcímen fordulhat a Molnár Dekorhoz: info@molnardekor.hu

VII. A Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele

Az előző pontban írtak mellett természetesen tilos magát a Szolgáltatást is jogosulatlanul igénybe venni. Különösen az alábbiak minősülnek jogosulatlan igénybevételnek:

 • olyan tartalom terjesztése, amely megalázó, becsmérlő, sérti az emberi méltóságot, vallás, hit, faj vagy nemek szempontjából megkülönböztető, erőszakot vagy más illegális cselekedetet, illetve valamely rendelkezések/szabályok megsértését támogatja;
 • olyan tartalom terjesztése, amely a közrendet fenyegeti vagy egy másik Felhasználó, a Tesco, a Tesco közvetlen vagy közvetett tulajdonosá(i) nak, vagy valamely vállalatának a jogos érdekeit veszélyezteti;
 • más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés szerzése;
 • egy másik Felhasználó megakadályozása abban, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást;
 • nyilvános, elektronikus kommunikációs hálózat használatára vonatkozó jogok megsértése;
 • http://molnardekor.hu honlaphoz kapcsolódó hálózatok vagy honlapok megzavarása;
 • elektronikus másolatok készítése, terjesztése vagy tárolása szerzői joggal védett dokumentumokról és anyagokról tulajdonosaik előzetes hozzájárulása nélkül.

A Molnár Dekor jogosult az ártalmas tartalmakat a honlapról eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Felhasználóval szemben, aki a Molnár Dekor kárát, a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta. A kár magában foglal minden olyan kárt, amelyet a Molnár Dekor más vállalatnak okoz, illetve amelynek megtérítését a Molnár Dekortól harmadik személyek követelik olyan károkozásért, amely a Felhasználó általi jogosulatlan igénybevétel következménye. A kár magában foglalja mind a közvetlen kárt, mind pedig azokat a költségeket és kiadásokat, amelyek a kár megtérítéséhez való jog érvényesítése és a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele által okozott hibás állapot megszüntetése során szükségszerűen felmerültek. Az illetékes közigazgatási hatóság által a jogosulatlan igénybevétel következtében történt jogszabálysértés miatt a Molnár Dekorra kiszabott bírság is kárnak minősül.

VIII. A Szolgáltatás elérhetősége

A Molnár Dekor megtesz minden tőle telhetőt a Szolgáltatás minőségének fenntartása érdekében. A Szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve nem tudja garantálni a Felhasználó számára azt, hogy a Szolgáltatás százszázalékos mértékben, mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a Felhasználó bejelentheti a hibát a Molnár Dekor által a http://molnardekor.hu honlapon megjelenített elérhetőségek valamelyikén. Ekkor a Molnár Dekor mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszüntesse.

A Molnár Dekor fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók hozzáférését korlátozza a http://molnardekor.hu honlaphoz mindaddig, ameddig az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez.

A Molnár Dekor igyekszik biztosítani a Szolgáltatás lehetséges maximális elérhetőségét.

 1. Felelősség

Annak ellenére, hogy a Molnár Dekor megtesz minden tőle telhetőt a http://molnardekor.hu honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Felhasználó számára. A Molnár Dekor nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a Molnár Dekor pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az javítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

A jelen pont rendelkezései nem érintik a Molnár Dekor tájékoztatással kapcsolatos és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

 1. Személyes adatok védelme és hozzájárulás az adatok kezeléséhez, feldolgozásához

Kérjük, olvassa el az Adatvédelmi Tájékoztatónkat!

 1. Irányár, mennyiségi eltérések, költségek

Irányár

A honlapon szereplő termékek árai tájékoztató jellegű irányárak, amely azt jelenti, hogy egyes árucikkek kiszállításkor érvényes árai eltérhetnek a http://molnardekor.hu honlapon meghatározott, kiválasztáskor érvényes irányáraktól.
A megállapított árak magyar forintban értendők és az ÁFA-t!

XII. A termékek elérhetősége

http://molnardekor.hu honlapon bemutatott termékek rendelkezésre állása a raktárkészletétől függ, ezért a Molnár Dekor nem garantálja valamennyi termék folyamatos elérhetőségét.
Ha a Felhasználó által kiválasztott termékek nem állnak rendelkezésre, akkor a Molnár Dekor megtesz mindent a hiány mielőbbi pótlása érdekében.

A választott termékeket a lehető legrövidebb időn belül megpróbáljuk eljuttatni a Felhasználóhoz.

XIII. Az adásvételi és a szolgáltatási szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF I. pontjában írtakkal összhangban, a Molnár Dekor és a Felhasználó között csak abban az esetben jön létre szerződés a termékek megvásárlására vonatkozóan, ha kiszállításkor a Felhasználó elfogadja, azaz átveszi a terméket.

A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a következő folyamaton keresztül jön létre:

 • (I) a Felhasználó leadja a vásárló listáját
 • (II) a Molnár Dekor automatikus visszaigazolást küld a vásárló lista beérkezéséről (III. pont 3. bekezdés)
 • (III) a Molnár Dekor kiszállítja a termékeket vagy személyes átvételt biztosít (XV. pont)
 • (IV) Molnár Dekor tájékoztatja a Felhasználót a kiszállított termék (ek) ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt összegéről), amelynek során ajánlatot tesz azok vételére
 • (V) átvétel esetén létrejön a szerződés, melynek létrejöttét a Molnár Dekor által kibocsátott nyugta vagy számla igazolja. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet a Molnár Dekor nem iktat.

 

 1. Átadás-átvétel

Kiszállítás esetén

A termékek http://molnardekor.hu honlapon történő kiválasztásakor a Felhasználó megadja a pontos szállítási címet.

Molnár Dekor köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért időpontban szállítsa le.

Nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket a Tesco nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna.

Csak 18 éven felüli személy jogosult a termékeket az átadás helyén átvenni.

Személyes átvétel esetén

A Felhasználó dönthet úgy is, hogy nem kér kiszállítást, hanem a termékeket személyesen kívánja átvenni.

Felhasználó a kiválasztott termékeket az előzetesen meghatározott időpont előtt nem tudja átvenni. Amennyiben a Felhasználó az időpontot követően késve érkezik, a termékeket átveheti.

Felhasználónak az átvételhez magával kell hoznia a visszaigazolást, bankkártyáját (jelezni szükséges az ellenérték kifizetésének módját), valamint a személyazonosságát igazoló okmányt.

Csak 18 éven felüli személy jogosult a termékeket az átadás helyén átvenni.

A Molnár Dekor köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Felhasználó a termékeket a kért időpontban és helyen átvehesse, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket a nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna.

XVI. A lehetséges fizetési módok

A termékek vételárát a Felhasználó fizetheti (I) személyes átvételkor bankkártyával, készpénzzel (II) Kiszállításkor csak előreutalásos fizetésre van lehetőség.

A termékek vételárának kifizetése céljából a Felhasználó Visa, Master Card, valamint Maestro típusú bankkártyákat használhat.

A Felhasználó bankkártyájának adataihoz történő jogosulatlan hozzáférés kockázatának csökkentése érdekében ezeket az adatokat kódolják.

Amennyiben a Felhasználó a tranzakcióról ÁFA-s számlát szeretne kapni, úgy azt a termékek személyes átvételekor, vagy a kiszállítás előtt kell jeleznie. Az ÁFA-s számla minden esetben tételesen kerül kiállításra.

XVII. A termékek átvételének megtagadása, a szerződéstől való elállás, azaz a termékek visszaadása

Felhasználó jogosult az általa kiválasztott termékek vagy azok egy részének átvételét mindenféle indoklás nélkül megtagadni.
Ezen túlmenően, a Felhasználó jogosult a szerződéstől a termék (ek) kézhezvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállni, amely azt jelenti, hogy az átvett terméke (ke) t az említett határidőn belül indokolás nélkül visszaadhatja. Ilyen esetben a Felhasználó köteles az elállási nyilatkozat megtételét követő 14 napon belül a terméke (ke) t a Molnár Dekor részére saját költségén visszaküldeni.

A Molnár Dekor köteles a visszaadott termékek vételárát haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 naptári napon belül visszafizetni, vagy a Felhasználó – választása szerint – a visszaadott termékekért cserébe másik terméket választhat. (A vételár meghatározásakor a termékek átadás-átvétele alkalmával fizetett ára az irányadó.)
A Felhasználó elállás esetén felelős a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

A Felhasználó nem gyakorolhatja e jogát ha a csomagolást a Felhasználó felbontotta, olyan termékeknél, melyek az átadást követően a jellegüknél fogva elválaszthatatlanul vegyülnek más termékkel. Valamint olyan zárt csomagolású termékeknél, amelyek természetüknél fogva a felbontást követően nem visszaadható termékek.

Az elállási jog / felmondási jog az alább meghatározott nyilatkozattal, vagy a Felhasználó egyértelmű, egyoldalú́ nyilatkozatával gyakorolható. Kérjük, hogy elállás esetén keresse ügyfélszolgálatunkat.

A jelen pont természetesen nem érinti azokat a jogokat, amelyek a Felhasználót a hibás termékekkel kapcsolatos reklamáció terén, a kapcsolódó hatályos jogszabályok alapján és az ÁSZF XIX. pontja szerint megilletnek.

XIX. Reklamációk, panaszkezelés, kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A Felhasználó természetesen megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás- átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vásárlót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga.

http://molnardekor.hu honlapon megjelenített elérhetőségek valamelyikén szükséges jelezni a reklamációt.
Mindemellett a Felhasználó a szerződés megkötésével, a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a www.krauseguruloallvany.eu megjelenített elérhetőségeken.

A Molnár Dekor a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja

A Felhasználó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (pest) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

A Molnár Dekor székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület)
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

XX. Vegyes rendelkezések

http://molnardekor.hu weboldalon bemutatott termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják.

A Felhasználó által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind összetételét, mind pedig használatát/felhasználását illetően.

A Felhasználó a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – alaposan elolvasni és megismerni.
Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Felhasználóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak. Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak.

Ha az illetékes bíróság az ÁSZF bizonyos rendelkezésének érvénytelenségét állapítja meg, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

Amennyiben az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén a Molnár Dekor nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán őt megillető jogokat, az semmilyen módon nem tekinthető joglemondásnak.

 

XXI. A Molnár Dekor elérhetőségei

Weboldal címe: http://molnardekor.hu
Az ügyfélszolgálat e-mail címe: info@molnardekor.hu
Az ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-29-440-030
Az ügyfélszolgálat levelezési címe: 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 26.

A jelen ÁSZF 2016. június 1-én lép hatályba.

 

 1. sz. Függelék

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

A Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket / utolsó terméket átveszi.

Ha a Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az ÁSZF XXI. pontjában megjelölt elérhetőségek valamelyikére. Ebből a célból felhasználhatja az alant található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lájárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Felhasználó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez a Felhasználó kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

Amennyiben a termék (ek) átvételét követően él elállási jogával, úgy a Felhasználó köteles a Molnár Dekor számára – a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. Ilyen esetben a termék (ek) visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli.

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termék (ek) ben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék (ek) jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási nyilatkozat minta

Címzett: Molnár Józsefné egyéni vállalkozó, 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 26.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 1. sz. Függelék

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a
jótállásról szóló mintatájékoztató

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a kellékszavatossági jogával?

A Molnár Dekor hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A vállalkozással szemben érvényesíthető a kellékszavatossági igény.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Tesco nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesíthető termékszavatossági igény?

Termékszavatossági igény a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével e jogosultságát elenyészik.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető

 1. Jótállás

Milyen esetben élhet a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a 151/2003. Kormányrendelet alapján a Molnár Dekor jótállásra köteles.

Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

       3. Szerzői tulajdonjog

http://molnardekor.hu oldalainak egész tartalma (szövegek, elnevezések, márkák, képek) az eladó és a vele szerződésben álló partnerek tulajdonát képezik. A honlap tartalmának bármilyen módszerrel és bármilyen adathordozón történő részleges vagy teljes felhasználása kizárólag az szerző előzetes és határozott engedélyével történhet.